• ပြင်ပစာသင်ခန်းတွင်သင်ကြားသည့် In-person classes များ
  • Online classes များ
  • ၄/၄၃၂၊ သုခလမ်း၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်။ 
  • ကွန်ပျူတာသင်တန်းများ
  • စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းများ
  • အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများ
  • ကလေးများအတွက် ကွန်ပျူတာသင်တန်းများ
  • ကလေးများအတွက် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများ
  • ကလေးများအတွက် သင်္ချာသင်တန်းများ

Computer Courses

လက်တွေ့ လုပ်ငန်းခွင်သုံး ကွန်ပျူတာသင်တန်းများ

ICT Foundation Course

Level 1

Computer Literacy

ICT Foundation Course

Level 2

 Design

ICT Foundation Course

Level 3

Development

Graphic Design

Design Creation Tools and Ideas

Complete Excel

Power-up Office Skills

Practical A+

Computer Maintenance

IT Passport

ITPEC Exam Preparation

Fundamental Engineering

ITPEC Exam Preparation

Core Java

Java Programming Fundamental

Computer Science for Kids

ကလေးများအတွက် နည်းပညာသင်တန်းများ

Intro to Computer Science


Age: 8+

Computer Science

Level 1

Age: 9+

Computer Science

Level 2

 Age: 10+

Computer Science

Level 3

Age: 10+

Computer Science

Level 4

Age: 12+

Junior Robotic


Age: 10+

Code with Scratch

Age: 10+

English Language Classes

အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများ

Beginner

4 skills English Classes

Young Adult

Elementary

 4 skills English Classes

Young Adult

Pre-Intermediate

 4 skills English Classes

Young Adult

Starter

 4 skills English Classes

Young Learner

Mover

 4 skills English Classes

Young Learner

Flyer

4 skills English Classes

Young Learner

Gakken Hpa-An Treasure Net Center

ကလေးများအတွက် သင်္ချာသင်တန်း
Learn More

Business Management Classes
စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု ဘွဲ့သင်တန်း (BBA) နှင့် မဟာဘွဲ့သင်တန်း (MBA) အစီအစဉ်များ

Discuss queries with our teachers